Dla Mediów

Fundacja Heli powstała w 2021 r., a w swoim statucie określającym cele działalności skupia się ściśle na problemie przemocy alienacji rodzicielskiej i na zespole alienacji rodzicielskiej, który jest skutkiem procesu alienowania dzieci przez jednego rodzica/opiekuna od drugiego oraz bliskich członków rodziny.

W strukturach fundacji pojawiły się osoby poruszone losem dzieci, które zostają pozbawiane prawa i możliwości do wychowywania się w relacji z obojgiem kochających rodziców.  Wielka nisza w środowisku organizacji pozarządowych, w temacie przeciwdziałania przemocy psychicznej alienacji rodzicielskiej w rodzinach, stawia przed Fundacją trudne zadanie rozpowszechnienia świadomości o tym problemie w przestrzeni społecznej.

Działalność Fundacji Heli opiera się na dwóch głównych filarach:

  • Pomoc i wsparcie specjalistyczne dla osób, które są dotknięte problemem alienacji rodzicielskiej, a także rodzinom, które podjęły decyzję o rozstaniu/rozwodzie. W ramach tego filaru przewidziane są działania takie jak:

– porady specjalistów (psycholodzy, terapeuci, prawnicy)

– grupy wsparcia

– mediacje

– warsztaty i kursy wspierające rodziców w ukierunkowaniu na dobro dzieci w kryzysie rozpadu rodziny

  • Budowanie świadomości społecznej o problemie przemocy psychicznej alienacji rodzicielskiej i kreowanie postaw ukierunkowujących na dobro dzieci. W ramach drugiego filaru zaplanowane są działania:

– Kampania Społeczna Świadomości Alienacji Rodzicielskiej – poprzez media, bilbordy, akcje społeczne itp.

– Konferencje i sympozja z udziałem specjalistów zajmujących się problemem alienacji rodzicielskiej dla środowisk związanych z opieką, wychowaniem i edukacją dzieci;

– Działania w środowisku sędziów i prawników poszerzające wiedzę na temat alienacji rodzicielskiej oraz promująca współpracę prawno- psychologiczną;

Zespół Fundacji Heli pisze o swoich motywach działania tak:        
„Marzymy o tym, aby każde dziecko dotknięte rozstaniem rodziców zostało otoczone opieką nie tylko najbliższych, ale także Państwa, placówek oświatowych, psychologów i kuratorów, którzy mogą mieć realny wpływ na sytuację każdego młodego człowieka – zwłaszcza wtedy kiedy dorośli nie potrafią dojść do porozumienia i walczą za amunicję biorąc sobie emocje dziecka.”

Organizacja w swoim podejściu do problemu skupia się na perspektywie stawiającej dziecko w centrum. Wskazuje na konieczność porzucenia narracji wzmacniającej polaryzację postaw pro -mama lub pro -tata i spojrzenie na sytuację dzieci, których rodzice się rozstają z punktu widzenia psychologii.

W swoich działaniach Fundacja Heli kładzie nacisk na ścisłą współpracę ze specjalistami z dziedziny psychologii, psychiatrii oraz terapii, a także na konieczność propagowania potrzeby zmian w prawie rodzinnym, które zmobilizują sądy do wydawania orzeczeń opartych na dokładnych diagnozach rodzinnych i zaleceniach specjalisty w kwestii ułożenia relacji dzieci z rodzicami po rozstaniu.

W działalność Fundacji Heli może włączyć się każdy, kto chciałby nieść pomoc rodzinom, dzieciom i wszystkim osobom dotkniętym przemocą psychiczną w rodzinach. Organizację można wesprzeć na wiele sposobów jak np: oferując własne usługi i pracę na racz Fundacji, zostając wolontariuszem, przekazując darowizny pieniężne na konto Fundacji oraz poprzez zrzutki w Internecie, a także poprzez promowanie Fundacji Heli na stronach internetowych, na portalach i w  mediach społecznościowych oraz zapraszając do udziału w programach radiowych, telewizyjnych i internetowych związanych z tematem dzieci, rodzin i przemocy psychicznej wobec dzieci.      Zapraszamy na www.fundacjaheli.pl oraz na Facebook @fundacja.heli i Instagram fundacjaheli