Polityka Prywatności naszego profilu w serwisie Instagram

Polityka Prywatności użytkowników strony @fundacja heli w serwisie społecznościowym Instagram

https://www.instagram.com/fundacjaheli/ | Warszawa 01.05.2021r.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych pozyskanych od Państwa poprzez profil Fundacji Heli prowadzony w portalu społecznościowym Instagram (dalej zwanej Platformą).

Szanując prawa Użytkownika do informacji, opracowaliśmy niniejszą Politykę Prywatności, która pozwoli Ci zrozumieć, jakie informacje gromadzimy w związku z usługami świadczonymi poprzez Platformę oraz w jaki sposób i w jakim celu je przetwarzamy. Kierując się zasadą poszanowania prywatności i ochrony udzielonych podczas korzystania z Platformy informacji, w tym informacji zawierających Dane Osobowe Użytkowników prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi poniżej.

Jednocześnie informujemy, że Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu Instagram jest Facebook Ireland Ltd.Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod adresem: https://help.instagram.com/519522125107875 z którymi należy się zapoznać w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Facebook Ireland Ltd.

Facebook Ireland Ltd.


4 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour

Dublin 2 Ireland

Administrator Danych osobowych, pozyskiwanych przez profil @fundacjaheli

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników profilu @fundacjaheli prowadzonego w serwisie społecznościowym Instagram jest Fundacja Heli z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 27 (dalej zwana Administratorem),

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym każdy użytkownik ma prawo się kontaktować w kwestii przetwarzania i ochrony danych osobowych w formie elektronicznej, pisząc na adres: iod@fundacjaheli.pl

Cele przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe użytkowników wykorzystujemy wyłącznie w celach:

– udzielania odpowiedzi na przesłane pytania oraz utrzymywania relacji z innymi użytkownikami.

– statystycznych i analitycznych związanych z analizowaniem reakcji użytkowników na prowadzone za pośrednictwem „Platformy” akcji promocyjnych działalność Fundacji Heli np. analizowanie wejść, polubień, komentarzy, itp.

Dane przetwarzamy wyłącznie w oparciu o określone podstawy prawne.
Może być to:

– prawnie uzasadniony interes Administratora, który odnosi się do prowadzenia przez „Platformę” akcji promujących działania statutowe Fundacji oraz prowadzenia komunikacji z innymi użytkownikami wynikającej z łączącej strony relacji oraz prowadzenia zestawień statystycznych;

– realizacja umowy łączącej Strony, która może wynikać z prowadzonej korespondencji przez profil lub aplikacje powiązane;

– udzielona zgoda Użytkownika, w zakresie dostarczania spersonalizowanych informacji dotyczących łączącej Strony relacji wynikających z przesłanych przez Użytkownika do Administratora danych innych niż wskazanych poniżej.

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

Możemy, zbierać i przetwarzać dane osobowe użytkowników w zakresie:

– adresu e-mail Użytkownika (podany w ramach jego profilu w serwisie społecznościowym Instagram lub podany w ramach prowadzonej korespondencji)

– Imion i Nazwiska (podane w ramach jego profilu w serwisie społecznościowym Instagram lub podany w ramach prowadzonej korespondencji);

– Płeć Użytkownika (podana w ramach jego profilu w serwisie społecznościowym Instagram);

– Datę urodzenia Użytkownika (podany w ramach jego profilu w serwisie społecznościowym Instagram lub podany w ramach prowadzonej korespondencji);

– lokalizacja Użytkownika (podana w ramach jego profilu w serwisie społecznościowym Instagram lub podany w ramach prowadzonej korespondencji);

– Numer telefonu Użytkownika (podany w ramach jego profilu w serwisie społecznościowym Instagram lub podany w ramach prowadzonej korespondencji);

– Zdjęcie profilowe Użytkownika (podane w ramach jego profilu w serwisie społecznościowym Instagram)

– Inne dane podane w czasie odwiedzania Naszej Platformy, a wynikające z komentarzy, polubień, itp.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania niektórych celów przetwarzania np. w przypadku kontaktu w sprawie pozyskania oferty poprosimy o podanie danych, które pozwolą nam na przygotowanie takiej oferty lub w sytuacji wniesienia przysługującego Użytkownikowi prawa, w celu zidentyfikowania jego danych w systemie. 

Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie przez czas niezbędny do osiągniecia celu w jakim zostały pozyskane jednak nie dłużej niż przez okres prowadzenia profilu lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych opartych o jedną z przesłanek legalności. W sytuacji gdy dane stanowią element łączącej Użytkownika i Administratora umowy lub stanowią podstawę rozpatrzenia przysługującego Użytkownikowi prawa dane przetwarzane będą przez okres określony w Umowie lub w przepisach prawa. W sytuacji gdy przetwarzanie oparte jest na zgodzie do momentu wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (wyłącznie w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody) jednak nie dłużej niż do zakończenia celu ich zebrania.  

Udostępnienie danych podmiotom trzecim

Dane osobowe możemy przekazywać tylko gdy jest to związane ze świadczoną dla Fundacji Heli usługą, wynika to z przepisów prawa lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz jeśli zaistnieje taka okoliczność w ramach ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej.

Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza Fundacji Heli, jeśli nie zaistnieje jedna z następujących okoliczności:

· Użytkownik wyraził na taką czynność zgodę;

· Odbiorcą jest podmiot zarządzający Platformą na zlecenie Administratora.

· Istnieją przyczyny prawne obligujące Administratora do udostępnienia danych osobowych.

Przekazywanie danych z poza obszaru EOG

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; w takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, a także na podstawie Umów powierzenia danych osobowych. Dane osobowe przekazywane poza EOG trafiać będą tylko do organizacji zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych (USA). Masz prawo do otrzymania kopii danych przekazanych do kraju poza EOG.

Prawa Użytkownika

Jako Administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na nasze działania, jeśli uznasz że Twoje prawa zostały naruszone.

Kontakt użytkownika z Administratorem

Nasz sposób kontaktu z Użytkownikiem zależy od zakresu udzielonych przez Ciebie informacji oraz zgód. Jeśli zapragniesz skontaktować się z nami, skorzystaj z podanych poniżej form:

– telefonicznie, dzwoniąc na numer: 883 819 794

– elektronicznie pisząc na: fundacja@fundacjaheli.pl