Polityka Prywatności użytkowników strony w serwisie Facebook

facebook.com/fundacja.heli

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych pozyskanych w ramach prowadzenia profilu w serwisie społecznościowym Facebook, pod adresem: facebook.com/fundacja.heli(dalej zwanej Platformą).

Szanując prawa Użytkownika do informacji, opracowaliśmy niniejszą Politykę Prywatności, która pozwoli Ci zrozumieć, w jakim celu prowadzimy nasz profil, jakie dane gromadzimy oraz w jaki sposób i w jakim celu je przetwarzamy. Kierując się zasadą poszanowania prywatności i ochrony udzielonych podczas korzystania z platformy informacji, w tym tych zawierających dane osobowe Użytkowników prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi poniżej.

Jednocześnie informujemy, że Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu Facebook wraz z aplikacjami wspomagającymi (np. Messenger) jest Facebook Ireland Ltd. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Facebook Ireland Ltd. dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation z którymi należy się zapoznać w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Facebook Ireland Ltd. 

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square 
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland 

Administrator Danych osobowych, pozyskiwanych przez profil Fundacji 

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników profilu Fundacji, prowadzonym w serwisie społecznościowym Facebook jest Fundacja Heli z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Pawła II 27.

adres strony internetowej: fundacjaheli.pl

adres e-mail: fundacja@fundacjaheli.pl

telefon kontaktowy: 883 819 794

Cele przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe użytkowników wykorzystujemy wyłącznie w celach:

– udzielania odpowiedzi na przesłane pytania oraz utrzymywania relacji z innymi użytkownikami,

– promocji działalności Fundacji Heli, 

– umożliwienia użytkownikom otrzymywania spersonalizowanych informacji (w tym informacji o charakterze promocyjnym),

– statystycznych i analitycznych związanych z analizowaniem reakcji użytkowników na prowadzone za pośrednictwem „Platformy” akcji promocyjnych np. analizowanie wejść, polubień, komentarzy, itp. 

Dane przetwarzamy wyłącznie w oparciu o określone podstawy prawne. Może być to:

– uzasadniony interes Administratora, który odnosi się do prowadzenia przez „Platformę” promocji działalności Fundacji Heli oraz prowadzenia komunikacji z innymi użytkownikami wynikającej z łączącej strony relacji oraz prowadzenia zestawień statystycznych; 

– realizacja umowy łączącej Strony, która może wynikać z prowadzonej korespondencji przez profil lub aplikacje powiązane,

– udzielona zgoda Użytkownika, w zakresie dostarczania spersonalizowanych informacji dotyczących łączącej Strony relacji wynikających z przesłanych przez Użytkownika do Administratora danych innych niż wskazanych poniżej. 

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

Możemy, zbierać i przetwarzać dane osobowe użytkowników w zakresie:

– adresu e-mail Użytkownika (podany w ramach jego profilu w serwisie społecznościowym Facebook lub podany w ramach prowadzonej korespondencji)

– Imion i Nazwisk (podanych w ramach profilu w serwisie społecznościowym Facebook lub podany w ramach prowadzonej korespondencji);

– Płeć Użytkownika (podany w ramach jego profilu w serwisie społecznościowym Facebook);

– Datę urodzenia Użytkownika (podany w ramach jego profilu w serwisie społecznościowym Facebook lub podany w ramach prowadzonej korespondencji);

– Adres zamieszkania Użytkownika (podany w ramach jego profilu w serwisie społecznościowym Facebook lub podany w ramach prowadzonej korespondencji);

– Numer telefonu Użytkownika (podany w ramach jego profilu w serwisie społecznościowym Facebook  lub podany w ramach prowadzonej korespondencji);

– Zdjęcie profilowe Użytkownika (podane w ramach jego profilu w serwisie społecznościowym Facebook lub w zakresie wykorzystywanego komunikatora „Messenger”);

– Inne dane podane w czasie odwiedzania naszej platformy, a wynikające z komentarzy, polubień, itp. 

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania niektórych celów przetwarzania np. w przypadku kontaktu w sprawie pozyskania spersonalizowanej informacji o działalności Fundacji poprosimy o podanie danych, które w sytuacji wniesienia przysługującego Użytkownikowi prawa pomogą nam w zidentyfikowaniu jego w systemie.  

Czas przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie przez czas niezbędny do osiągniecia celu w jakim zostały pozyskane jednak nie dłużej niż przez okres prowadzenia profilu lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych opartych o nasz uzasadniony interes. W sytuacji, gdy dane stanowią element łączącej Użytkownika i Administratora umowy lub stanowią podstawę rozpatrzenia przysługującego Użytkownikowi prawa – przez okres do 3 lat w związku z okresem przedawnienia roszczeń, wynikających z relacji pomiędzy stronami. W sytuacji, gdy przetwarzanie oparte jest na zgodzie – do momentu wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (wyłącznie w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody) jednak nie dłużej niż do zakończenia celu ich zebrania.  

Udostępnienie danych podmiotom trzecim

Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza Fundacja Heli, jeśli nie zaistnieje jedna z następujących okoliczności:

  • użytkownik wyraził na taką czynność zgodę,
  • odbiorcą jest podmiot zarządzający Platformą lub realizujący inną usługę na zlecenie Administratora,
  • istnieją przyczyny prawne obligujące Administratora do udostępnienia danych osobowych.

Przekazywanie danych z poza obszaru EOG

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), w takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, a także na podstawie Umów powierzenia danych osobowych. Dane osobowe przekazywane poza EOG trafiać będą tylko do organizacji zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych (USA). Masz prawo do otrzymania kopii danych przekazanych do kraju poza EOG.

Prawa Użytkownika 

Jako Administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na nasze działania, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone. 

Kontakt użytkownika z Administratorem

Nasz sposób kontaktu z Użytkownikiem zależy od zakresu udzielonych przez Ciebie informacji oraz zgód. Jeśli zapragniesz skontaktować się z nami, skorzystaj z podanych poniżej form:

– telefonicznie, dzwoniąc pod numer: fundacja@fundacjaheli.pl

– elektronicznie pisząc na: 883 819 794

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz również kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem: iod@fundacjaheli.pl